Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatele služeb:

Vojtěch Šlesinger

Vypisexekuce.cz

se sídlem: V Kopečku 163/19, Hradec Králové, 500 03

IČO: 75341701

kontaktní e-mailová adresa:  info@vypisexekuce.cz

 

Jakou uzavíráme smlouvu?

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytnutí služby uzavírané mezi Poskytovatelem a druhou osobou (dále jen Klient) prostřednictvím webové aplikace Poskytovatele provozované na internetové adrese www.vypisexekuce.cz (dále jen Aplikace), přičemž jejich účelem je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z tohoto právního jednání vyplývající.
 2. Smlouva o poskytnutí služby (dále jen Smlouva) je uzavřena na základě objednávky, kterou učiní Klient vyplněním příslušného formuláře v Aplikaci, v rámci kterého si určí rozsah a obsah požadované služby, a jeho odesláním (stisknutím tlačítka „ODESLAT“). Smlouva je uzavřena okamžikem úplného zaplacení ceny objednané služby Klientem. Obsahem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout službu oproti závazku Klienta zaplatit její cenu.
 3. Smlouva je Poskytovatelem splněna odesláním požadovaných informací na e-mail uvedený Klientem v objednávce.
 4. Každá smluvní strana má možnost od Smlouvy odstoupit do okamžiku jejího splnění. Formulář pro odstoupení od Smlouvy Klientem je přílohou těchto VOP.
 5. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel může započít s poskytováním služby dle Smlouvy, a své závazky z ní vyplývající splnit, ihned po jejím uzavření, tedy ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Klient bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí po úplném poskytnutí služby (splnění služby Poskytovatelem) právo na odstoupení od Smlouvy.

Jakou poskytujeme službu?

 1. Poskytovatel poskytuje službu spočívající v úplatném zprostředkování informací o exekučních řízeních, v rozsahu, jaký si Klient v rámci své objednávky v Aplikaci určí. Zdrojem informací je Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou ČR (dále jen CEE), a dále insolvenční rejstřík a katastr nemovitostí.
 2. Informace jsou poskytovány v rozsahu (dle výběru Klienta)
  1. základního výpisu exekucí, na základě čeho obdrží Klient informaci o exekucích dotazované osoby evidovaných v CEE; informace zahrnuje údaj o: zdali s ním je exekuce vedena či nikoliv. Součástí této služby je dále poskytnutí informace o tom, zda je ohledně dotazované osoby vedeno insolvenční řízení a zda je ohledně dotazované osoby evidováno vlastnické právo v katastru nemovitostí.
  2. detailu konkrétní exekuce, na základě čeho obdrží Klient podrobné informace o vybrané exekuci: název exekutorského úřadu, datum vydání usnesení, peněžitá povinnost, pravidelně splácená částka, nepeněžitá povinnost, označení povinných osob, označení soudu, který exekuci nařídil a spisová značka soudu ..............
 3. Poskytovatel upozorňuje, že poskytuje Klientovi právě ty informace, které obdrží z CEE; neodpovídá tak za jejich správnost, úplnost či aktuálnost, pokud stav zápisu v CEE neodpovídá skutečnosti. Poskytnuté informace nemají podobu úřední listiny, a mají pouze informativní charakter. 

Jak bude uhrazena cena služby?

 1. Cena za službu uvedenou v bodě 7 písm. a) činí částku 250,- Kč.
 2. Cena za službu uvedenou v bodě 7 písm. b) činí částku 160,- Kč za každou konkrétní exekuci.
 3. Poskytovatel není plátce DPH.
 4. Výše ceny se zobrazí v rámci objednávky po zadání rozsahu požadovaných informací, a dále bude uvedena v poskytnutých platebních údajích pro její úhradu.
 5. Cena bude uhrazena bezprostředně po učinění objednávky, dle výběru Klienta
  1. prostřednictvím platební party online, kam bude Klient v rámci Aplikace přesměrován,
  2. prostřednictvím úhrady na účet Poskytovatele, údaje pro zaplacení budou Klientovi zaslány e-mailem
 6. Závazek Klienta zaplatit cenu je splněn okamžikem jejího připsání na účet Poskytovatele se správnými platebními údaji.
 7. Požádá-li o to Klient, bude mu spolu s poskytnutými informacemi zaslán doklad o zaplacení ceny.
 8. V případě zrušení Smlouvy vrátí Poskytovatel zaplacenou cenu Klientovi, a to na účet, ze kterého mu byla poukázána. 

Na závěr: 

 1. Poskytovatel zajišťuje ochranu osobních údajů Klientů způsobem a za podmínek uvedených v dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“, který je přílohou těchto VOP.
 2. Veškerá právní jednání mezi smluvními stranami budou probíhat prostřednictvím e-mailové komunikace, a to u Klienta na e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávce, a u Poskytovatele na kontaktní e-mailovou adresu.
 3. Klient může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti Poskytovatele za vady služeb na jeho kontaktní e-mailové adrese.
 4. Je-li Klient spotřebitelem, může podat návrh na mimosoudní řešení sporu dle této Smlouvy u subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. Klient může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli tyto VOP změnit; změna je účinná jejich zveřejněním na webových stránkách Poskytovatele.
 6. Tyto VOP byly vyhlášeny a nabyly účinnosti dne 1.5.2021.

Příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek

Pokud si Klient přeje odstoupit od smlouvy, nechť vyplní tento formulář a pošle jej zpět Poskytovateli na jeho kontaktní adresu: info@vypisexekuce.cz , a to z e-mailové adresy, kterou Klient uvedl ve své objednávce.

Upozorňujeme, že odstoupit od smlouvy již nelze v případě, pokud bylo na e-mailovou adresu Klienta odesláno požadované plnění.

Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

Klient:

Jméno a příjmení/název:

Bydliště/sídlo:

Datum narození:

IČO:

e-mail:

 

tímto odstupuje smlouvy o poskytování služeb uzavřené na základě

objednávky č. .........................................., kterou klient učinil dne .....................

 

Datum: ..............................

Příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vojtěch Šlesinger, se sídlem: Pálenecká 170/44, 503 11, Hradec Králové - Svobodné Dvory, IČO: 75341701 (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou tel. +420 775 707 433, e-mail: info@vypisexekuce.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které vyplníte v rámci formuláře (objednávky) v Aplikaci Správce, pro potřeby poskytnutí požadované služby, tj. jméno a příjmení (popř. obchodní firma), bydliště/sídlo, datum narození, e-mailová a IP adresa a telefonní číslo. Právním titulem zpracování těchto údajů je nezbytnost vykonání opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. V případě, že je však neposkytnete, nebude Vám moci být poskytnuta požadovaná služba.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

II. Důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas

- s provedením činností potřebných pro poskytnutí Vámi požadované služby

 1. Smluvním důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas

- se zpracováním pro účely poskytování marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to i v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Naším oprávněným zájmem je nabízet zájemcům o naše služby také naše další produkty a služby. Tento souhlas je v rámci objednávky volitelný. Pokud si nepřejete být jakkoliv oslovováni nebo Vám překáží určitá forma komunikace, dejte nám prosím vědět a nabídky nebudete nadále dostávat.

- s činnostmi spojenými s webovou a obchodní analytikou.

 1. S rozsahem zpracování poskytujete svůj výslovný souhlas zaškrtnutím v příslušném formuláři, vyplňovaném dálkově elektronicky.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

 1. Správce bude Vaše osobní údaje shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účelem:
 • vyřízení Vámi požadované služby,
 1. Pokud jste s tím vyslovil souhlas, pak bude Správce zpracovávat poskytnuté osobní údaje rovněž pro:
 • zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce, případně s ním spolupracujících třetích osob,
 • běžnou analýzu návštěvnosti.
 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro Správce v souladu s pokyny Správce (zpracovatelé osobních údajů) technické a organizační služby, včetně provozu software a ukládání dat, osoby zajišťující pro správce daňové, účetní, finanční a právní služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

IV. Cookies

 1. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící Správci, a osobám s ním spolupracujícím, k rozpoznání webového prohlížeče Klienta při jeho komunikaci s Aplikací a k následnému využití některých funkcí Aplikace Správce. V případě, že je možné závazky Správce ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Klienta, může Klienta souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

V. Doba uchovávání údajů

 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
 • dle čl. III odst. 1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze sjednávání, uzavření, plnění a vypořádávání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • dle čl. III odst. 2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
  marketingu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováváme, dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 GDPR,
 • právo na na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, tj. máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
  osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
  v listinné podobě.
 3. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
  formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
  osobních údajů a že je přijímáte.